Stad & Esch & Lyceum

 • atheneum, vwo+, vrijeschoolleerroute, gymnasium, havo en vmbo tl
  Ezingerweg 52
 • 0522 . 23 66 88
 • lyceum@stadenesch.nl

Stad & Esch & Beroepencollege

Stad & Esch & Eigen Weg

 • vmbo basis/kader/tl en onderbouw havo en vwo
 • met extra ondersteuning op maat!
  Ezingerweg 55
 • 0522 . 24 24 30
 • eigenweg@stadenesch.nl

Stad & Esch Praktijkschool

Stad & Esch & Diever

 • onderbouw: vmbo basis/kader/tl (inclusief lwoo), havo en atheneum, bovenbouw: vmbo tl en havo
 • leerlingen basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht gaan na leerjaar 2 naar het Stad & Esch Beroepencollege in Meppel; leerlingen vwo gaan na leerjaar 3 naar het Stad & Esch Lyceum in Meppel – de aansluiting verloopt altijd soepel
 • In de bovenbouw kun je een vmbo-tl diploma en havo diploma behalen.

Westeres 7 • Diever
0521 . 59 22 66
diever@stadenesch.nl

Stad & Esch & Vrijeschool leerroute

 • vanaf het schooljaar 2023-2024 
 • Heterogene klassen en uitgestelde keuze: pas na twee jaar wordt het examenniveau vastgesteld.
 • h.van.der.steen@vomeo.nl 

Atheneum

Met een vwo-opleiding word je voorbereid op wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Het atheneum is één van de drie vwo-routes die je op Stad & Esch kunt kiezen. In de brugklas besteden we veel tijd en aandacht aan het ontwikkelen van je studievaardigheden.

Vwo+

Op Stad & Esch kun je ook kiezen voor vwo+. Dit is een vwo-opleiding met meer uitdaging en verdieping. In deze opleiding volg je uren keuzewerktijd. Je maakt dan huiswerk of je werkt samen met andere leerlingen aan een project. Binnen een thema onderzoeken jullie dan een zelfgekozen onderwerp. Het gaat daarbij om keuzevrijheid, eigen interesses en verdieping. Bij vwo+ volg je in jaar 1 en 2 ook het vak filosofie. Je leert dan met de bronnen van het filosofisch denken om te gaan.

Gymnasium

Er is maar één gymnasium in Meppel, en dat vind je op Stad & Esch. Op het gymnasium maak je vanaf jaar 1 kennis met verhalen van de Grieken en de Romeinen en leer je hun talen te ontcijferen. Net als op het vwo+ heb je uren keuzewerktijd om huiswerk te maken en samen met andere leerlingen aan een zelfgekozen project te werken. Ook volg je het vak filosofie in jaar 1, 2 en 3.

Gymnasium én vwo+: een combinatie met meerwaarde

Dit biedt meer kansen en mogelijkheden voor zowel de gymnasium als de vwo+ leerling.

De vwo+ leerling kan ook kiezen voor het volgen van het vak Latijn.

De gymnasium leerling krijgt meer projecten en krijgt meer keuze in de projecten. Naast de klassieke thema’s is er ook ruimte voor meer moderne thema’s en onderzoeken.

Vrijschoolleerroute (VSL)

Deze leerroute omvat minimaal de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs die klas 7 en 8 worden genoemd. En mogelijk volgt een derde leerjaar (klas 9).

In de eerste twee leerjaren, zitten leerlingen van de Lyceum-leerroutes (theoretische leerweg, havo en vwo) bij elkaar in de klas. Dat heeft veel voordelen: de klas is op die manier een evenwichtiger weerspiegeling van de samenleving, leerlingen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en vaardigheden blijven minimaal twee jaar bijeen, ze leren elkaar kennen en waarderen en leren veel van elkaar. De keuze voor een examenniveau wordt uitgesteld tot het 14de of 15de levensjaar. Zo kunnen zij rustig groeien en ontdekken wat ze kunnen en willen.

Havo

Onze havo bereidt jou uitstekend voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs, omdat we veel aandacht besteden aan leervaardigheden zoals plannen, reflecteren, samenwerken en vooral zelfstandig werken. Je ontwikkelt je kwaliteiten en vaardigheden verder tijdens vaklessen, mentorlessen en keuzewerktijd en ook via webquests. Zo leer je waar je goed in bent, je leert je kwaliteiten kennen, je krijgt een eigen manier van leren. Je vindt onze havo in Meppel en in Diever.

TL

In Diever en in Meppel kun je ook de theoretische leerweg volgen. De theoretische leerweg in Meppel heeft twee uitstroomprofielen: één gericht op doorstroming naar onze havo één gericht op doorstroming naar het middelbaar beroepsonderwijs. Je vindt onze tl in Meppel en in Diever.

Op de havo wordt vanaf klas 3 een lesuur per week gewerkt volgens de methode van Havisten Competent (HaCo). HaCo is een netwerk van ruim 30 havo-scholen in Nederland waarvan ook Stad & Esch deel uitmaakt. Sinds 2018 is Stad & Esch een gecertificeerde HaCo-school.

HaCo-scholen kiezen voor een eigen aanpak om havo-leerlingen voor te bereiden op een goede profielkeuze, op het halen van hun diploma en uiteindelijk een goede overgang naar het hbo. Wij doen dat door specifiek te werken aan competenties die op het hbo belangrijk zijn: het eigen leerproces sturen, een beroepshouding ontwikkelen, informatievaardigheden ontwikkelen, probleemoplossend werken en samenwerken.

Overleg met hbo-instellingen is dan ook een van de activiteiten van het netwerk. In leerjaar 3 lopen leerlingen een dag stage in leerjaar 4 een hele week.

Onderzoeksresultaten tonen aan dat studenten die tijdens de havo-opleiding het programma Havisten Competent doorlopen, aantoonbaar voordeel hebben in hun hbo-propedeuse vergeleken met studenten die het programma niet hebben gevolgd (Kohnstamm Instituut, 2010). HaCo wordt erkend als excellentieprogramma door de VO-raad en het Europees Platform.

Voorbereidend mbo

Wil je je voorbereiden op een beroepsopleiding? Dan is het Stad & Esch Beroepencollege de ideale route. Op het Beroepencollege zet je de eerste stappen op weg naar het middelbaar beroepsonderwijs. Binnen het Beroepencollege bieden we je twee beroepsgerichte leerwegen van het vmbo aan: de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg voor de domeinen Techniek en Dienstverlening. De tl is de derde leerweg binnen het vmbo.

Loopbaanleren

In klas 1 en 2 word je goed op deze keuze voorbereid tijdens loopbaanleren. Bij loopbaanleren ontdek je wie je bent, wat je kunt en waar je voor staat.

Tijdens loopbaanleren krijg je alle gelegenheid om uit te zoeken wat echt bij je past. Na leerjaar 2 kies je voor een domein en een profiel. Naast de profielen kun je kiezen uit de keuzedelen uit hetzelfde profiel of uit de andere profielen. Zo kom je meer te weten over je gekozen profiel of leer je dingen uit andere profielen.

Drie praktijkparken

In de bovenbouw volg je een groot deel van je lessen op een van de drie de praktijkparken.

Domein Techniek

Binnen het domein Techniek kun je kiezen uit 3 profielen:

Klik op de profielen om de informatiefolders te bekijken.

Bij het domein Techniek horen beroepsbeelden als: installatietechniek, technisch advies, mobiliteit & vervoer en afbouw & onderhoud, technologie en 3D.

Domein Dienstverlening

Binnen het domein Dienstverlening kun je kiezen uit 3 profielen:

Klik op de profielen om de informatiefolders te bekijken.

Bij het domein Dienstverlening horen beroepsbeelden als: handel & verkoop, ICT, administratie & secretarieel, mode & commercie, horeca & consumptie, toerisme & recreatie, grafimedia & DTP en sport, bewegen & veiligheid, verzorging, uiterlijke verzorging, verpleging, peuterspeelzalen en kinderopvang.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Sommige leerlingen krijgen extra ondersteuning. Wij noemen dat het leerwegondersteunend onderwijs. Een speciale test maakt duidelijk of je daarvoor in aanmerking komt.

Samenwerken met mbo en bedrijfsleven

Stad & Esch, Drenthe College, Deltion College en de bedrijven werken nauw samen en dat biedt jou de mogelijkheid op een doorlopende leerlijn van voorbereidend mbo naar mbo. Al onze opleidingen sluiten goed op elkaar aan. Voor jou is dat heel belangrijk. Dankzij deze samenwerking kun je de meeste beroepsopleiding in minder tijd met een diploma of op een hoger niveau afronden. Samen met het Deltion College maakt Stad & Esch deel uit van Toptechniek in Bedrijf.

Keuzevakken voor derdejaarsleerlingen vmbo-basis en kader

Na een succesvolle pilot kunnen derdejaarsleerlingen van vmbo-basis en kader een keuzevak volgen op een andere school in Meppel: Greijdanus of Terra VO. Elke leerling van basis en kader volgt naast profielvakken ook keuzevakken. Door de krachten te bundelen is het aanbod aan keuzevakken vergroot en kunnen we nog beter tegemoetkomen aan het loopbaanleren van onze leerlingen. Van meubelmaken tot marketing en het houden van dieren tot technologie binnen de zorg, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Praktijkonderwijs

Op de praktijkschool doe je de opleiding waar je plezier in hebt. Werk dat echt bij jou past en dat je aan kunt. In de eerste leerjaren volg je een algemeen programma. Daarna wordt het helemaal persoonlijk. Met jou, je ouders en met de leraren kijken we naar jouw toekomst. Wat voor werk wil je gaan doen? Ga je direct werken of ga je eerst nog doorleren? Wil je praktijkcertificaten halen? Voor iedere leerling is de route anders: leren, in de praktijk oefenen, school gecombineerd met twee dagen stage per week. En vanaf klas 4 krijg je een vaste mentor, die samen met jou en je ouders op zoek gaat naar een geschikte werkplek.

Schooljaar 2023-2024

Voor volgend schooljaar (2023-2024) is leerjaar 1 vol. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om leerlingen hiervoor aan te melden.

Op stage op de praktijkschool

Vanaf klas 3 ga je stage lopen.  Er zijn verschillende soorten stage: de maatschappelijke stage, een snuffelstage, de oriënterende stage, de beroepsvoorbereidende stage, de plaatsingstage. Stages zijn altijd maatwerk! Wij proberen altijd zoveel mogelijk bij jouw interesse en mogelijkheden aan te sluiten. In sommige gevallen kan een opleiding worden afgesloten met een examen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vakken:

 • VCA
 • Heftruck
 • Beheren van het schoolmagazijn
 • Schoonmaak in de groothuishouding
 • Werken in de kinderopvang

Het certificaat dat je ontvangt, is een door de branche erkend certificaat. Het kan allemaal op de praktijkschool. Samen kiezen we wat het beste bij jou past.

Subsidie voor arbeidstoeleiding en arbeidsintegratie
De praktijkschool heeft dankzij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Europees Sociaal Fonds (ESF) een subsidiebedrag ontvangen. Met dit bedrag investeert de praktijkschool in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsintegratie van de leerlingen vanaf het derde leerjaar. De aansluiting op de regionale arbeidsmarkt wordt blijvend verbeterd met up-to-date praktijkvakken. Klik hier voor meer informatie.

Eigen Weg – voortgezet onderwijs met extra ondersteuning op maat!

Binnen deze deelschool geven we voortgezet onderwijs met extra ondersteuning op maat aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Dit is bij Stad & Esch regulier onderwijs waarbij de leerling een vmbo- of havodiploma behaalt met veel extra ondersteuning, zoals dit ook in het speciaal voortgezet onderwijs (vso) geboden wordt. Bij Stad & Esch is dit speciale aanbod regulier geworden.

Leerlingen krijgen hier het onderwijs en de ondersteuning die ze nodig hebben. Hierbij staat het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de begeleiding van specifieke leerproblemen.

Om een warm pedagogisch klimaat te scheppen wordt er gewerkt vanuit kleinschaligheid. Een veilige leeromgeving wordt gerealiseerd door het bieden van structuur in tijd en ruimte, ondersteund met visualisatie en waar nodig in combinatie met gepaste controle en toezicht. Het werken in kleine groepen is voor deze doelgroep essentieel. Leerlingen hebben een eigen, vaste plek in een klaslokaal en een eigen opbergruimte voor schoolspullen. Tijdens pauzes is er doeltreffend toezicht. In een klas zitten maximaal 14 leerlingen die een vaste leerkracht hebben. De samenstelling van de groep is leidend voor de omvang van de klas. De leerkracht is zoveel mogelijk bij de leerling. ’s Morgens op het schoolplein wordt de leerling ontvangen en elke pauze is elke leerkracht op het plein. Dit maakt dat elke leerling gezien wordt en er vanuit harmonie gewerkt kan worden.

Ieder kind heeft zijn eigen problematiek en ondersteuningsbehoefte. Leerlingen kunnen diverse problemen hebben zoals ADHD, Autisme, PDD-NOS, MCDD, angststoornissen, of een hechtingsstoornis. Leerlingen kunnen bij de deelschool Eigen Weg terecht voor vmbo basis, kader en theoretisch en havo en vwo klas 1 t/m 3.

Volverklaring Eigen Weg

Voor het schooljaar 2023 – 2024 zitten de groepen 2BK, 3BK en 4BK vol. Aanmeldingen voor deze leerjaren kunnen wij niet in behandeling nemen. We kunnen in overleg de leerling op een wachtlijst plaatsen. Wanneer er ruimte beschikbaar komt, zullen we contact opnemen.

Aanmeldingen voor deze leerjaren/niveaus voor het schooljaar 2024 – 2025 zijn wel welkom.

Passend onderwijs

De overheid wil dat er zoveel mogelijk leerlingen naar een reguliere school gaan. Het uitgangspunt van passend onderwijs is niet meer wat uw kind niet kan, het gaat nu om wat uw kind wél kan! Op de site kunt u meer lezen over passend onderwijs binnen Stad & Esch.

 

Verklaring voor extra ondersteuning Eigen Weg

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wilt u uw kind aanmelden voor het extra ondersteuningsaanbod op maat van Eigen Weg? Dan heeft u hiervoor een verklaring voor extra ondersteuning nodig. Het samenwerkingsverband beslist hierover.

Commissie van Begeleiding (CievB)

Een Commissie van Begeleiding (CievB) volgt intern de voortgang van de leerlingen en is daar verantwoordelijk voor. Deze commissie bestaat uit: de teamleider (voorzitter), jeugdarts, de leerplichtambtenaar, de intern begeleider (IB), gedragswetenschapper en de maatschappelijk werker. De CievB komt eens per twee weken bijeen. Ouders hebben de mogelijkheid om gesprekken aan te gaan met de gedragswetenschapper en/of maatschappelijk werker. De aanvraag voor gesprekken wordt via de groepsleerkracht of teamleider geregeld.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Na toelating tot Stad & Esch Eigen Weg wordt door de Commissie van Begeleiding een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Op basis van de onderwijsrelevante beginsituatie, de bevorderende en belemmerende factoren wordt het verwachte profiel dat de leerling gaat volgen in het vervolgonderwijs beschreven. Het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoefte van de leerling zijn bepalend voor het planmatig handelen van de leerkracht. Op basis van de uitgangspunten van handelings- en opbrengst gericht werken, wordt een (groeps)plan opgesteld om de doelstellingen te realiseren. Twee keer per jaar wordt het ontwikkelingsperspectiefplan van uw kind met u besproken en bijgesteld op basis van de ontwikkeling binnen de beschreven bevorderende en belemmerende factoren. Zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling speelt hierin een belangrijke rol.

Onderwijs

Onderwijs in de onderbouw

De onderbouw op Eigen Weg bestaat uit de eerste twee (soms drie) leerjaren van en is bestemd voor leerlingen van 12 tot ongeveer 14 jaar. Tijdens deze leerjaren krijgen de leerlingen zowel theorie- als praktijkvakken. Het programma sluit zo veel mogelijk aan bij de kerndoelen van de eerste twee jaar van het regulier vmbo.

In de onderbouw leggen we naast de theoretische scholing vooral ook accenten op praktijkvakken. Speciale aandacht krijgt de sociaal-emotionele ontwikkeling, voor de groep voor een deel geborgd in lesrooster en lesmethodes. Daarnaast wordt er ook heel individueel naar de leerling gekeken. In onze visie moet er ook dagelijks ruimte zijn voor ontspanning zoals een speel/leermoment, informeler contact docent -leerling en tijd voor het individu.

In de onderbouw formeren wij lesgroepen met een grootte van maximaal 14 leerlingen. Heel belangrijk vinden wij de keuze voor het hebben van 1 of 2 vaste groepsleerkrachten voor één lesgroep. Daarnaast gaan de leerlingen naar het vaklokaal waar praktijklessen gegeven worden door een vaste vakleerkracht, zodat de hoeveelheid verschillende docenten waarmee de leerling te maken krijgt beperkt blijft.

Stage

De leerlingen volgen vaklessen bij vakdocenten en gaan stagelopen als zij voldoende theoretische, praktische en sociale vaardigheden bezitten. De stage is voor veel leerlingen een belangrijk onderdeel van het programma. Een stage kan onderverdeeld worden in de volgende categorieën:

 • stage als onderdeel of voorbereiding van de opleiding tot een beroep;
 • stage, waarbij het accent ligt op de bevordering van de zelfstandigheid en voorbereiding op maatschappelijk functioneren;
 • stage om uiteindelijk een arbeidsplek te verkrijgen.

Naast een oriëntatie in opleiding en beroep geldt dat een stage diverse leermomenten moet bevatten en een bijdrage moet leveren aan het maatschappelijk functioneren. Hiermee kan onze leerlingen de zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroten.

Voordat een leerling een stageplaats buiten Stad & Esch Eigen Weg kan innemen, is vaak al ruim van te voren geëxperimenteerd met de vergroting van de zelfstandigheid. Ook is geoefend met het zelfstandig uitvoeren van taken op school. Vaardigheden die voor een succesvolle stage van belang zijn, zijn bijvoorbeeld: zelfredzaamheid en zelfstandigheid van voldoende niveau, zelfkennis, kunnen nemen en krijgen van verantwoordelijkheid, begrip van sociale interactie.

Onderwijs in de bovenbouw

Binnen de deelschool Eigen Weg willen we leerlingen uitdagen en hen onderwijs bieden op het niveau dat voor de leerling haalbaar is. Wanneer echter verwacht wordt dat de leerling niet zal kunnen functioneren binnen een vervolgopleiding (mbo), is het belangrijk om de leerling voor te bereiden op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Voor deze leerlingen bieden wij een combinatieprofiel vervolgonderwijs-arbeidsmarkt. Het combinatieprofiel is bedoeld voor leerlingen die qua intelligentie in staat zijn om een diploma voortgezet onderwijs te behalen, maar voor wie het als gevolg van hun problematiek niet mogelijk is om succesvol door te stromen naar het mbo. Zij zullen worden toegeleid naar de arbeidsmarkt.

In de bovenbouw van het vmbo kunnen leerlingen profiel- en sectoroverstijgende keuzedelen kiezen. Een mogelijkheid voor leerlingen om bij verschillende profielen te ruiken, proeven en voelen hoe daar gewerkt wordt. De ervaringen die zij opdoen, kunnen door middel van loopbaanoriëntatie-begeleiding en de leergebied overstijgende kerndoelen betekenisvol gemaakt worden.

De profieldelen en keuzedelen die de leerlingen in het derde en vierde leerjaar van het vmbo aangeboden krijgen, volgen zij binnen de reguliere lessen van Stad & Esch Beroepencollege (of voor Groen bij Terra VO Meppel).

Een richting kiezen

Eind maart in het tweede leerjaar van het vmbo brengen we een advies uit voor de vervolgstudie. Er wordt o.a. gekeken naar de theoretische prestaties, de praktische vaardigheden, het technische inzicht en de interesse van de leerling. Deze zaken worden echter ook geplaatst in het totale uitstroomperspectief van de leerling. Er is een aantal opties:

 • In een theoretisch programma kan de theoretische leerweg van de vmbo-opleiding gedaan worden. Om dat diploma te halen moet voldaan worden aan de exameneisen van het regulier onderwijs voor deze richting. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben wordt in overleg met de leerkracht verbreding en/of verdieping van de lesstof gegeven. Leerlingen doen examen via Stad & Esch Lyceum.
 • De basis– en kaderberoepsgerichte leerweg biedt een programma waarbij een combinatie plaatsvindt van praktijk- en theorievakken. Er kunnen opleidingen worden gevolgd in de richting Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn, Horeca, Brood en Recreatie, Mobiliteit en Transport (MT), Produceren, Installeren & Energie (PIE), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Groen. Leerlingen doen examen via Stad & Esch Beroepencollege (Groen via Terra VO Meppel).

Extra ondersteuning

Om ervoor te zorgen dat de leerling adequaat op zijn of haar niveau kan werken is de hulpvraag altijd het uitgangspunt. We houden zoveel mogelijk rekening met de problematiek van de leerling, bijvoorbeeld wanneer de leerling problemen heeft met concentratie, rekenen, taal, zwakke motoriek of faalangst. Onze uitganspunt hierbij zijn de sterke kanten van de leerling. De Leergebied Overstijgende Kerndoelen vormen de rode draad in ons onderwijsaanbod. Middels een portfolio voor elke leerling en de groepsplannen per groep werken we hier aan.

Leergebied overstijgende kerndoelen
Naast de reguliere kerndoelen voor alle vakken werkt de deelschool Eigen Weg aan de leergebied overstijgende kerndoelen (LOK). Dit zijn:

Wij werken hier aan doormiddel van groepsplannen en de methode Tumult. Het onderwijs wordt aangepast aan de hulpvragen van de leerlingen om zo een zo passend mogelijk aanbod te creëren. Daarnaast bieden we Rots & Water aan in de onderbouw en werken we veel samen met externe hulpverleners.

Met jou, je ouders en met de leraren kijken we naar jouw toekomst. Wat voor werk wil je gaan doen? Ga je direct werken of ga je eerst nog doorleren? Wil je praktijkcertificaten halen?

Menu