Toezicht op kwaliteit

Parallel aan de jaarlijkse prestatieanalyse voert de Onderwijsinspectie eens in de vier jaar een onderzoek uit naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer door het bestuur. Stad & Esch heeft in september 2016 deelgenomen aan de pilot vierjaarlijks bestuursgericht toezicht van de inspectie. De centrale onderzoeksvraag voor een vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is: Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek is verder gericht op vier deelvragen:

 • Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de verbetering van de onderwijskwaliteit?
 • Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer?
 • Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn scholen?
 • Is het financieel beheer deugdelijk?

Het onderzoek op het niveau van het bestuur is daarmee gericht op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

De inspectie voert ook een zogenoemd verificatieonderzoek uit bij onze deelscholen als onderdeel van het vierjaarlijks onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de onderwijskwaliteit van de deelscholen om na te gaan of het beeld van het bestuur over de onderwijskwaliteit in de deelscholen juist is en om na te gaan of de sturing op de kwaliteit werkt. Bij Stad en Esch hebben we dit geverifieerd door de kwaliteit van de volgende standaarden uit het waarderingskader vast te stellen:

 • OR1 onderwijsresultaten
 • OR3 vervolgsucces
 • SK1 schoolklimaat
 • SK2 pedagogisch klimaat
 • KA1 kwaliteitszorg
 • KA2 kwaliteitscultuur
 • KA3 verantwoording en dialoog

Het strategisch beleidsplan (schoolplan) geeft een beschrijving van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. De inspectie sluit bij haar onderzoek we aan bij deze eigen informatie. De inspectie oordeelt of het plan voldoet aan de wettelijke eisen en kan haar bevindingen delen over de uitvoering van het plan.

Stad & Esch & Diever

De onderwijsresultaten zijn voor alle indicatoren stabiel voldoende. In de twee afdelingen die volledig worden aangeboden in Diever constateert de inspectie dat leerlingen in het beoogde tempo hun schoolloopbaan doorlopen en dat zij voldoende scoren op het eindexamen. Het pedagogisch klimaat is voldoende. De kleinschaligheid van de deelschool Diever maakt dat leerlingen zich veilig, gezien en gekend voelen. Kwaliteitszorg beoordelen we op schoolniveau als voldoende. We zien dat plannen vertaald worden in activiteiten en dat de pdca-cyclus in veel gevallen sluitend is. Het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Op de deelschool Diever is voor iedereen duidelijk waar een goede les aan moet voldoen. Alle leraren hebben de kwaliteitskaart “de goede les” en gebruiken dit als reflectie-instrument.

Verbeterpunten zijn: het verder versterken van de feedback-cultuur en de verdere leerlingenparticipatie.

Stad & Esch & Lyceum

De onderwijsresultaten beoordeelt de inspectie als voldoende. Tijdens het verificatieonderzoek was de inspectie positief over de aangetroffen leskwaliteit en de zorg en ondersteuning. De ambities van de school zijn helder en zijn van onderop tot stand gekomen in de fase waarin de school vanaf het schooljaar 2014-2015 haar missie, visie en identiteit heeft herijkt. Het kwaliteitsbeleidsplan wordt momenteel in de verschillende teams wordt besproken. Het vervolgsucces is voldoende. De school heeft zicht op om welke leerlingen het gaat, wat oorzaken zijn en hoe zij slagen in het vavo. Veiligheid en pedagogisch klimaat wordt als voldoende beoordeeld. De leerlingen zijn positief over het schoolklimaat op dit moment. Ze voelen zich veilig, er zijn weinig incidenten op het lyceum en ze weten waar ze terecht kunnen als er problemen zijn. Een mooi voorbeeld van een initiatief dat leerlingen zelf namen om bij te dragen aan een veilig schoolklimaat is de oprichting van een Gay Straight Alliance. Een ander voorbeeld waarin leerlingen zelf een rol spelen om bij te dragen aan een veilig schoolklimaat is het ‘stewart-programma’, waarin leerlingen een taak hebben in de pauzesurveillance. De leerlingen zijn in het algemeen tevreden over de pedagogische relatie tussen docent en leerling.

Verbeterpunten zijn: de competenties waarover een docent moet beschikken in het licht van de PLG’s en de borging van de verantwoordelijkheden.

Stad & Esch & Beroepencollege

De onderwijsresultaten in het Beroepencollege zijn voldoende. De secties voelen zich verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten en maken verbeterplannen als dat nodig is.  Veiligheid en het pedagogisch klimaat wordt op Beroepencollege als voldoende beoordeeld.  In het Beroepencollege is een duidelijke tweedeling zichtbaar tussen teams en PLG’s. De docenten die in een PLG werken vormen de voorhoede van de schoolontwikkeling. Zij zijn erg enthousiast over de mate van autonomie, zelfsturing en samenwerking die ze ervaren in de PLG. Verder zeggen zij dat ze hierdoor hun werk met meer plezier doen en dat dit een positief effect heeft op de lessen. Leerlingen zien een (nog) enthousiastere docent voor de klas staan dan voorheen.

Verbeterpunten zijn: de competenties waarover een docent moet beschikken in het licht van de PLG’s en de borging van de verantwoordelijkheden.

Stad & Esch & Praktijkschool

De kwaliteit van het onderwijs op de praktijkschool is voldoende. De ambitie is het onderwijs steeds meer aan te laten sluiten bij de verschillende leerbehoeften van leerlingen.

De praktijkschool is gericht op verbetering en vernieuwing. Er is een helder beeld waartoe het onderwijs aan leerlingen in het praktijkonderwijs moet leiden. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt niet alleen bij de schoolleiding, maar ook het team voelt deze verantwoordelijkheid. Er is een cultuur ontstaan om kritisch te kijken naar de eigen resultaten en om van elkaar te leren. Er is ruimte voor ontwikkeling en er vinden gesprekken plaats over de voortgang. Een leerlingvolgsysteem om vorderingen en resultaten van leerlingen te kunnen analyseren en te evalueren is in de fase van invoering en toepassing. De praktijkschool geeft aandacht aan de persoonsvorming van de leerlingen.

De praktijkschool heeft zeer goede uitstroomresultaten voor haar leerlingen, zowel richting werk als richting doorleren in het mbo.

Stad & Esch & getallen

Het is belangrijk om te weten hoe de school het doet. Dat geldt voor leerlingen, ouders, en het personeel. Daarom doen we tevredenheidsonderzoeken en vergelijken we onze resultaten met andere scholen.

Vensters voor Verantwoording

Vensters voor Verantwoording is een initiatief van de scholen voor Voorgezet Onderwijs en verzamelt alle cijfermatige informatie over de scholen in één systeem. Via Scholen op de Kaart kun je veel van deze informatie vinden over onze scholen.

Oudertevredenheid en leerlingentevredenheid

Elk jaar doen we een oudertevredenheidsonderzoek onder de leerlingen en onder de ouders van onze leerlingen. Heel veel scholen doen dat op deze manier, en dat maakt dat de uitkomsten van de onderzoeken goed te vergelijken zijn. Op Scholen op de Kaart worden deze tevredenheidsonderzoeken gepubliceerd.

Uitstroommonitor Stad & Esch Praktijkschool

Het praktijkonderwijs werkt aan een goede kwaliteitszorg, aan het in beeld brengen van opbrengsten en aan goede verslaglegging. De verslaglegging wordt gemeten door uitstroomgegevens in te voeren in een uitstroommonitor. Deze monitoring loopt ieder jaar van 1 oktober t/m 30 september. Daarnaast worden de leerlingen die de school hebben verlaten, nog twee jaar lang gevolgd. Hiervoor is een volgmonitor ingevoerd.

Menu