Onze kwaliteit

Ten aanzien van kwaliteit is het onze ambitie dat onze onderwijsdoelen worden gehaald én dat de persoonlijke ambities van leerlingen en medewerkers worden waargemaakt. We willen ons continu verbeteren en vieren behaalde doelen om vervolgens verder te groeien. Deze wens om te groeien vormt de ruggengraat van ons kwaliteitsbeleid. Om deze ambitie waar te maken, willen we dat alle betrokkenen binnen de scholen zich voortdurend bewust zijn van het belang van een goede onderwijskwaliteit voor de toekomstperspectieven van onze leerlingen, dat ze kritisch zijn op de geboekte resultaten en zich inspannen om deze doelgericht te verbeteren.

Cruciaal daarbij is dat eenieder verbonden is met onze missie en visie, daarvoor een hoge mate van eigenaarschap voelt en van daaruit handelt. Stad & Esch wil haar doelen met glans behalen. De Academie vervult een sleutelpositie bij de borging en verdere ontwikkeling van een professionele kwaliteitscultuur.

Toezicht op kwaliteit

Parallel aan de jaarlijkse prestatieanalyse voert de Onderwijsinspectie eens in de vier jaar een onderzoek uit naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer door het bestuur. Stad & Esch is in maart 2020 door de Onderwijsinspectie bezocht in het kader van het vierjaarlijks bestuursgericht toezicht. De centrale onderzoeksvraag voor een vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is: Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek is verder gericht op vier deelvragen:

 • Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de verbetering van de onderwijskwaliteit?
 • Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer?
 • Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn scholen?
 • Is het financieel beheer deugdelijk?

Het onderzoek op het niveau van het bestuur is daarmee gericht op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

De inspectie voert ook zogenoemd verificatieonderzoek uit bij onze deelscholen als onderdeel van het vierjaarlijks onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de onderwijskwaliteit van de deelscholen om na te gaan of het beeld van het bestuur over de onderwijskwaliteit in de deelscholen juist is en om na te gaan of de sturing op de kwaliteit werkt. De volgende standaarden uit het waarderingskader zijn daarbij onderzocht:

 • OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma
 • OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
 • OP3 Didactisch handelen
 • OP4 (Extra) ondersteuning
 • SK1 Veiligheid
 • OR1 Resultaten/Studiesucces
 • KA1 Kwaliteitszorg
 • KA2 Kwaliteitscultuur

Het strategisch beleidsplan (schoolplan) geeft een beschrijving van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. De inspectie sluit bij haar onderzoek we aan bij deze eigen informatie. De inspectie oordeelt of het plan voldoet aan de wettelijke eisen en kan haar bevindingen delen over de uitvoering van het plan.

Stad & Esch & getallen

Het is belangrijk om te weten hoe de school het doet. Dat geldt voor leerlingen, ouders, en het personeel. Daarom doen we tevredenheidsonderzoeken en vergelijken we onze resultaten met andere scholen.

Oudertevredenheid en leerlingentevredenheid

Elk jaar doen we een oudertevredenheidsonderzoek onder de leerlingen en onder de ouders van onze leerlingen. Heel veel scholen doen dat op deze manier, en dat maakt dat de uitkomsten van de onderzoeken goed te vergelijken zijn. Op Scholen op de Kaart worden deze tevredenheidsonderzoeken gepubliceerd.

Scholen op de Kaart

Scholen op de Kaart is een initiatief van de scholen voor Voorgezet Onderwijs en verzamelt alle cijfermatige informatie over de scholen in één systeem. Via Scholen op de Kaart kun je veel  informatie vinden over onze scholen.

Uitstroommonitor Stad & Esch Praktijkschool

Het praktijkonderwijs werkt aan een goede kwaliteitszorg, aan het in beeld brengen van opbrengsten en aan goede verslaglegging. De verslaglegging wordt gemeten door uitstroomgegevens in te voeren in een uitstroommonitor. Deze monitoring loopt ieder jaar van 1 oktober t/m 30 september. Daarnaast worden de leerlingen die de school hebben verlaten, nog twee jaar lang gevolgd. Hiervoor is een volgmonitor ingevoerd.

Menu