Aanmelding

Een spannende periode breekt aan; je gaat naar een nieuwe school! Kies je voor Stad & Esch? Dan ben je hartstikke welkom. Hopelijk voel jij je op onze school helemaal thuis.

Aanmelden groep 8-leerlingen | voor ouders

Aanmelden voor het schooljaar 2024-2025 kan uitsluitend van 25 tot en met 31 maart 2024, tijdens de landelijke centrale aanmeldweek. Op 25 maart kunt u via onderstaande knop naar ons digitale aanmeldformulier om uw kind(eren) aan te melden.

Voor het aanmelden moet er een account aangemaakt worden door de ouder/verzorger, hiervoor is een geldig mailadres nodig. Daarnaast wordt er gevraagd naar het burgerservicenummer van de leerling(en). Het is daarom handig om deze alvast bij de hand te hebben.

Komt u er niet uit? Vraag hulp van de leerkracht groep 8 of neem contact op met ons via aanmelden@stadenesch.nl!

Aanmelden in samenwerking met de basisschool

Het aanmelden voor groep 8-leerlingen gaat, in de meeste gevallen, in samenwerking met de basisscholen uit onze regio waarmee wij goed contact hebben. Wij delen met hen een aanmeldingsformulier. De leerkracht vult hierop ook het schooladvies in, waarover de ouders/verzorgers zijn geïnformeerd. Dit gebeurt digitaal via OverstapService Onderwijs (OSO)

Zodra wij het digitale aanmeldformulier van ouders en het aanmeldformulier van de basisschool hebben ontvangen, wordt de aanmelding verwerkt en geven wij ouders/verzorgers meer informatie over de toelating. De plaatsingscommissie gaat vervolgens aan de slag. In samenwerking met de basisschool wordt er gekeken welke leerroute het beste bij de groep 8-leerling past.

Kennismakingsmiddag

Zodra alles rond is en de klassen zijn ingedeeld, krijgen groep 8-leerlingen een persoonlijke uitnodiging voor de kennismakingsmiddag. Op die manier kunnen zij, voordat het nieuwe schooljaar begint, kennismaken met onze school, hun nieuwe klasgenoten en de mentor.

Plaatsingswijzers

Samen met de basisschool zorgen we er dus voor dat nieuwe brugklasleerlingen terechtkomen in de brugklas die het beste bij hun past. Wij hebben op onze school plaatsingswijzers ontwikkeld, die intussen ook al door andere scholen in het land worden gehanteerd. Deze plaatsingswijzers worden door de basisschool ingevuld. Zo kunnen ook de ouders meedenken over de vraag wat het beste is voor hun zoon of dochter. Verder spelen bij de toelating natuurlijk de resultaten uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool en soms een onafhankelijke toets een belangrijke rol (bijvoorbeeld van het cito of van de school). Het advies van de basisschool is bindend.

Onze plaatsingswijzers leveren voor elke leerling een niveau en een profiel op. In dit schema koppelt Stad & Esch het niveau en het profiel aan de verschillende brugklassen.

Toelating tot de hogere leerjaren

Over de toelating tot een hoger leerjaar beslist een toelatingscommissie, die daarbij rekening houdt met het advies van de school waarvan de leerling afkomstig is.

Vraag hieronder het juiste aanmeldformulier aan.

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Naam van uw kind (optioneel)

  Contactinformatie

  Vragen? Neem dan rechtstreeks contact op met Helga Koetse via onderstaande contactgegevens (of via bovenstaand formulier).

  0522 . 26 32 75

  De overstap naar het voortgezet onderwijs volgens leerlingen

  Ben je benieuwd hoe het is om voor het eerst op de middelbare school rond te lopen? Hoe je de lokalen kunt vinden? Hoe de docenten zijn? Hoe het is om huiswerk te maken? In de onderstaande filmpjes vertellen leerlingen er meer over.

  Keihard jammen in een geluiddichte studioNiemand die je kan horen.’

  Praktijkonderwijs

  Voor toelating tot het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Via de basisschool wordt een traject om een TLV te krijgen, in gang gezet. Er wordt een aanmeldingsformulier ingevuld en wij vragen aan ouders toestemming om bij de basisschool en eventueel bij andere instanties gegevens op te vragen. Het gaat dan om de psychologische, pedagogisch-didactische en medische gegevens. De gegevens gaan vervolgens naar de Commissie Arrangeren. De Commissie Arrangeren bepaalt of er wel of niet een TLV aanvraag ingediend kan  worden. De Commissie Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband beslist. Pas na een positieve beschikking van de Commissie Toelaatbaarheid mag de leerling ingeschreven worden.

  Voor meer informatie over de toelaatbaarheidsverklaring kunt u contact opnemen met het OAT (Onderwijs Advies Team) door een mail te sturen naar praktijkschool@stadenesch.nl. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0522 . 25 31 88 en vragen naar de intern begeleider, leerlingcoördinator of orthopedagoog van de Praktijkschool.

  Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

  Leerwegondersteunend onderwijs is géén aparte leerweg. Een leerling kan dus wel naar het vmbo gaan of naar de havo, maar niet naar het lwoo. Wat is het lwoo dan wel? Het lwoo is een vorm van hulp aan leerlingen in het voorbereidend mbo die extra begeleiding nodig hebben. Dat kunnen leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg zijn, maar even goed leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg of in de theoretische leerweg.

  Procedure lwoo & pro

  Stad & Esch organiseert elk jaar weer een toetsmoment voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) in samenwerking met Terra. Het gaat bij die toetsing om die leerlingen waarvan het team van de basisschool (bijna) zeker weet dat deze leerling in aanmerking komt voor lwoo of pro.

  Twee belangrijke zaken:

  • Het traject naar plaatsing in het lwoo of pro is een uitgebreid traject, dat wij graag voor de ouders verzorgen. Wij doen dat eenmalig, en wel op basis van het onderwijskundig rapport dat door de basisschool wordt aangeleverd. Dat onderwijskundig rapport is een van de basisdocumenten in de onderbouwing van de aanvraag. Aan de basisschool het dringende verzoek om ervoor te zorgen dat het onderwijskundig rapport zo volledig mogelijk is ingevuld.
  • Verder ontraden wij de basisschool en/of de ouders om naast onze toetsing ook elders te laten testen, omdat de uitkomsten niet altijd even betrouwbaar blijken te zijn.

  Zo gaat het in zijn werk:

  • In november informeert de basisschool de leerlingen en ouders over de toetsprocedure. Ouders krijgen het advies om de leerling aan te melden voor de toetsen. Zij krijgen de procedure op schrift uitgereikt.
  • Ouders hoeven in dit stadium nog geen keuze voor een school voor vo te maken. Eerst zijn er immers nog de open dagen van de vo-scholen in Meppel.
  • Ouders ontvangen van de basisschool een verklaring waarin ze toestemming geven voor de toetsing in Meppel. De ondertekende verklaring gaat retour basisschool.
  • Basisscholen melden leerlingen die getoetst gaan worden voor de kerstvakantie aan.
  • De aanmelding gaat vergezeld van 3 stukken: een volledig door de basisschool ingevuld onderwijskundig rapport, een volledig door de ouders ingevuld deel van het onderwijskundig rapport en de ondertekende aanvraag toetsing.
  • Het onderwijskundig rapport moet zo volledig mogelijk worden ingevuld. Het gedeelte over sociaal-emotionele problematiek en de geboden hulp is ook heel belangrijk. Het onderwijskundig rapport wordt later meegestuurd naar de Commissie Arrangeren.
  • De Commissie Arrangeren stelt op basis van het onderwijskundig rapport vast of en, zo ja, welke toetsing noodzakelijk is.
  • De leerlingen ontvangen in januari via hun basisschool een uitnodiging voor de toetsen.
  • Het onderwijskundig rapport en de resultaten van de toetsen worden door de Commissie Arrangeren besproken.
  • De basisscholen krijgen het besluit over TLV of Aanwijzing van de Commissie Arrangeren toegezonden, met een heldere onderbouwing. De basisschool brengt de ouders van dit besluit op de hoogte.
  • De vo-scholen in Meppel verbinden zich aan het besluit van de Commissie Arrangeren.
  • De Commissie Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband beslist. Pas na een positieve beschikking van de Commissie Toelaatbaarheid mag de leerling ingeschreven worden.
  • De basisschool meldt de betreffende leerlingen vervolgens zo spoedig mogelijk (uiterlijk 1 april) aan bij de school voor VO.
  • De bij Stad & Esch aangemelde leerling wordt door de plaatsingscommissie ingedeeld in een klas, en samen met de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek op school.

  Contactpersonen: 

  Menu